Göransson Arena

Visselblåsarfunktion

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i organisationen så att de kan åtgärdas så fort som möjligt. Göransson Arena har en visselblåsarfunktion för rapportering av allvarliga missförhållanden i våra verksamheter. Den kan anställda, arbetssökande, tidigare anställda, leverantörer och andra som har en arbetsrelaterad relation till Göransson Arena använda då det inte är möjligt att hantera frågan öppet inom organisationen. Den är ett komplement och ska inte ses som en ersättning för ett öppet samtalsklimat. I första hand vänder man sig som anställd till sin närmaste chef och som allmänhet till den verksamhet det berör.

När kan visselblåsarfunktionen användas?

Visselblåsarfunktionen kan användas för att anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter eller misstanke om missförhållanden som strider mot EU-rätt eller svensk rätt samt andra missförhållanden som det finns ett allmänintresse av kommer fram. Det kan exempelvis handla om muta, bedrägeri, stöld eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning eller att dess närstående gynnas på något sätt. Lagbrott, allvarligare tjänstefel och avvikelser som rör exempelvis offentlig upphandling, personuppgifter eller miljöskydd kan också anmälas.

Vem kan rapportera?

Visselblåsarfunktionen kan användas av alla nuvarande anställda vid Göransson Arena, men också av exempelvis tidigare anställda, arbetssökande, inhyrda arbetstagare, volontärer och praktikanter.

Eftersom funktionen endast är till för att rapportera in missförhållanden som man har fått del av i ett arbetsrelaterat sammanhang ska invånare, anhöriga, kunder, besökare och förtroendevalda i stället använda Göransson arenas övriga kontaktvägar. Dessa grupper omfattas i allmänhet inte heller av lagens skydd.

Så här gör du en anmälan

För att göra en anmälan går du in på en extern webbplats (se länk nedan) och fyller i ett formulär med relevant information.

OBS! För att skydda din identitet, rekommenderar vi dig att:

  1. Använda en dator utanför Göransson Arena när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
  2. Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare. https://lantero.report/goranssonarena
  3. Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.

Innan du gör din anmälan kan du titta på en kort instruktionsfilm. Det tar knappt fem minuter

QR-kod till visselblåsarfunktion

Frågor och svar

Vad innebär visselblåsarlagen?

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, innebär bland annat att såväl privata som offentliga arbetsgivare som har 50 eller fler arbetstagare ska vara skyldiga att ha interna visselblåsarfunktioner. Vidare finns bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som ger ett visst sekretesskydd för den som rapporterar och andra enskilda personer i ärendet. Det införs också tydligare krav på hur personuppgifter ska hanteras.

En rapporterande person som omfattas av skyddet i lagen får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt sin tystnadsplikt, under förutsättning att hen vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet. Dessutom finns ett skydd mot hindrande åtgärder och repressalier.

Ansvarsfriheten gäller inte om sådan tystnadsplikt bryts som inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Ansvarsfriheten medför inte heller rätt att lämna ut sekretessbelagda handlingar.

De som omfattas av lagens skydd är: arbetstagare, den som söker arbete, den som söker eller utför volontärarbete eller praktik, inhyrda arbetstagare, egenföretagare som söker eller utför uppdrag, personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan och aktieägare som är verksamma i aktiebolaget. Skyddet gäller även efter att personen har lämnat verksamheten. Personer som rapporterar i egenskap av t.ex. elever, patienter eller medborgare i allmänhet omfattas inte av lagens skydd.

När ska funktionen inte användas?

Förhållanden som enbart rör en persons egna arbets- eller anställningsförhållanden omfattas normalt sett inte av visselblåsarfunktionens syfte, om det inte rör sig om mycket allvarliga missförhållanden. Funktionen är inte till för allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering med mera. Detta bedöms i de flesta fall inte ha ett allmänintresse. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enskilda individer. Sådana frågor ska i stället hanteras internt i respektive verksamhet.

Hur hanteras min anonymitet som anmälare?

Rapporteringstjänsten är helt fristående från Göransson Arena för att det inte ska vara möjligt att genom exempelvis IP-adresser efterforska vem som står bakom en anmälan om du väljer att vara anonym. Du måste själv vara noggrann med hur du uttrycker dig, så att det inte är uppenbart för mottagaren vem du är. Det är också viktigt att rensa eventuella bilagor från användarinformation som kan avslöja vem du är.

Behöver jag som anmälare oroa mig för repressalier?

För rapporterande personer som skyddas av lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden får Göransson Arena som verksamhetsutövare och arbetsgivare inte hindra eller försöka hindra rapportering, eller på grund av rapportering vidta repressalier mot en rapporterande person.

Hur hanteras en anmälan?

I det första steget tas ärendet emot av Lantero, som tillhandahåller den tekniska lösningen för visselblåsarfunktionen. Du får en bekräftelse på att din anmälan kommit in inom sju dagar. Lantero gör en första bedömning av om det som rapporterats omfattas av visselblåsarlagen eller inte. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner.

Ärenden skickas sedan vidare till Göransson Arena för handläggning. Handläggningen av rapporterade ärenden hanteras av utsedd handläggare i företaget alternativt av extern och oberoende juridisk kompetens. Handläggaren loggar in i systemet med personlig inloggning, så att ingen obehörig person kan komma åt information kring ett ärende.

Om informationen i anmälan är otillräcklig kan handläggaren begära in en komplettering från dig som uppgiftslämnare, det är då viktigt att så snart som möjligt bistå handläggaren med kompletterande information för att hanteringen ska kunna ske på utsatt tid. Begäran om komplettering eller återkoppling om handlagt ärende sker alltid utan att handläggaren kan se den anonyma uppgiftslämnarens namn eller mejladress.

Utredningen sker skyndsamt men kan ta olika lång tid beroende på hur omfattande och komplext ärendet är. Av lagen följer ett krav på att återkoppla inom tre månader. Efter en utredning får uppgiftslämnaren återkoppling om att ärendet har handlagts eller avskrivits, samt kortfattad information om hur det har bedömts.

Alternativ rapportering via ”externa kanaler” och behöriga myndigheter

Enligt den visselblåsarlagstiftning som började gälla december 2021, ska det finnas möjlighet att vid sidan av organisationers interna kanaler, kunna rapportera via så kallade ”externa kanaler”. Olika myndigheter ansvarar för olika ansvarsområden och ska tillgängliggöra egna rapporteringskanaler för detta ändamål.

Ansvaret för lagen ligger hos Arbetsmarknadsdepartementet, som informerar om vilka myndigheter som ansvarar för vilket område.

Mer information finns hos Arbetsmarknadsdepartementet (regeringen.se)

Hantering av personuppgifter

Här hittar du information om hur Göransson arena hanterar personuppgifter.